top of page

ופרויד היה אומר

תכנון פנים וחלוקה של קליניקות בבית הרופאים ברמת החייל

קליניקה לפסיכולוגית
פסיכולוגית מצליחה ביקשה לעצב קליניקה באזור יוקרתי שתואם את צרכיה

נבחר חלל של 40 מטר בבית הרופאים שברמת החייל

הפסיכולוגית ביקשה לחלק את החלל לשני חדרי טיפול ואזור המתנה בכניסה שישרת את המטופלים שמוזמנים לשני הפסיכולוגים

בנוסף נתבקשתי לשלב אלמנטים המרמזים על תהליך של צמיחה והמחשה לקושי שתחום בזמן

bottom of page